Oudervereniging

 Oudervereniging

Wie zijn we

De Oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die diverse (feestelijke) activiteiten organiseert voor de kinderen van de Ludgerschool. Iedere ouder met een kind op de Ludgerschool is automatisch lid van de Oudervereniging. Leden, de ouders dus, kunnen zich verkiesbaar stellen om in het bestuur van de Oudervereniging te zitten. Door middel van een stemming worden zij op de jaarvergadering benoemd.

Wat doen we

Gedurende het schooljaar organiseert de Oudervereniging in overleg met de leerkrachten en de schoolleiding diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het kerstdiner en de kerstborrel voor de ouders, het Paasontbijt, de disco, de schoolreis en de sportdag (Koningsspelen). Voor elke activiteit wordt een werkgroep samengesteld waarin zowel enkele OV-leden als leerkrachten deelnemen. Het werk voor de Oudervereniging bestaat daarbij uit het plannen van de activiteiten, het overleggen met de docenten over de invulling ervan, het verzamelen van de juiste materialen, het eventueel regelen van sponsoren, het vragen van hulpouders, het (indien aan de orde) versieren van de school en het begeleiden van de activiteit. De activiteiten worden na afloop binnen de werkgroep van de betreffende activiteit geëvalueerd.Daarnaast is de oudervereniging verantwoordelijk voor het inzamelen, bestemmen en beheren van de vrijwillige financiële ouderbijdrage. 

Wat willen we bereiken

Het op een leuke manier samen vieren van feesten en tradities. Ouders en leerkrachten zijn er van overtuigd dat de activiteiten die de Oudervereniging organiseert bijdragen aan een goede sfeer in de school en goed onderwijs voor de kinderen. Voor de school zijn de ouders in de Oudervereniging aanspreekpunt om te peilen hoe de activiteiten beleefd worden. Het verhoogt de betrokkenheid van de ouders en deze betrokkenheid is weer goed voor de kinderen.

Vergaderingen

De Oudervereniging vergadert elk jaar zeven keer. De vergadering vindt altijd plaats op maandagavond. De vergaderingen zijn openbaar en iedere ouder is dus welkom om eens een vergadering bij te wonen. De vergaderdata van de oudervereniging zijn te vinden in de schoolkalender. Tijdens de vergaderingen wordt onder andere samen met de schoolleiding en leerkrachten de stand van zaken van de komende activiteiten doorgenomen en worden de ervaringen van de gehouden activiteiten gedeeld. 

Financiën

De activiteiten die de Oudervereniging organiseert worden betaald uit de (vrijwillige) ouderbijdrage. Daarnaast wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van sponsering, binnen de grenzen die de overheid stelt. De Oudervereniging beheert de gelden die binnenkomen. De penningmeester stelt aan het begin van het jaar een begroting op waarbij voor elk van de activiteiten een budget wordt bepaald. Aan het eind van het schooljaar maakt hij of zij een financieel verslag, waarin is aangegeven hoe de gelden zijn besteed. Hierover wordt verantwoording afgelegd aan de kascommissie en aan de leden van de Oudervereniging. Dit gebeurt altijd in de openbare jaarvergadering, die jaarlijks in de maand oktober plaatsvindt.

Contact en informatie

De Oudervereniging informeert regelmatig via het Ludgernieuws of via een losse brief of email. Wil je meer informatie? Heb je ideeën, vragen of opmerkingen? Spreek een van ons aan of stuur een e-mail naar ludgerschoolov@gmail.com