Ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie

Samenwerken met ouders is bij ons één van de pijlers om er voor te zorgen dat kinderen zich prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Samen leer je meer (en samen kom je verder) is dan ook ons motto. Om elkaar te begrijpen is praten erg belangrijk.

Communicatie met ouders vindt op verschillende manieren plaats.

Geplande contactmomenten

  • In het begin van elk schooljaar houden we startgesprekken. Tijdens deze gesprekken vertelt de ouder over het kind.
  • Ook in het begin van elk schooljaar houden we een informatieavond in elke groep. De leerkrachten vertellen dan over leerdoelen, lesmateriaal en specifieke zaken die de groep betreffen. Een mooie gelegenheid voor ouders om de leerkracht beter te leren kennen en te horen en te bekijken wat uw kind gaat leren.
  • Gesprekken over de rapporten.
  • Een keer per jaar een algemene ouderavond over een thema.

We verwachten dat er minimaal 1 ouder aanwezig is tijdens bovenstaande contactmomenten.

Ongeplande contactmomenten

Voor schooltijd is er alleen tijd voor een korte mededeling. Na schooltijd zijn de leerkrachten bereikbaar voor een gesprek. Zo nodig kan dit op afspraak. Als kinderen ziek zijn of om een andere reden niet naar school komen, verwachten wij een telefoontje of een bericht via ons ouderportaal. Als wij ’s morgens geen melding hebben ontvangen, belt de conciërge naar de ouders.

Informatie

Elk gezin ontvangt een schoolkalender waarin informatie over activiteiten, vrije dagen en contactmomenten. Op Social Schools wordt twee keer per week een bericht geplaatst van elke groep. Een bericht over een leerdoel en een bericht over een leuke gebeurtenis. Op de website staan de schoolgids en belangrijke documenten.

Ouderhulp

Bij excursies en feesten vragen wij hulp van ouders voor de begeleiding. Wij stellen het erg op prijs als u af en toe iets kunt doen, maar realiseren ons ook dat dit niet voor alle ouders mogelijk is.

Voor ouders die structureel willen helpen, hebben wij een Oudervereniging. Zij helpen de leerkrachten bij alle festiviteiten op onze school. En wij hebben klassenouders bij alle groepen. De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders. Zij denken mee over het beleid van de school.

Ouders die een les willen geven over hun beroep of hobby, kunnen contact opnemen met de leerkracht. We merken dat kinderen dit erg leuk vinden en goed betrokken zijn.

Tussen de middag zijn er ouders op het plein die de kinderen bij het buiten spelen begeleiden.

Wij zijn erg blij met de ouderparticipatie op school!