Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van de schooldirectie: ouders en leraren in de MR helpen en controleren de schooldirectie bij het nemen van besluiten en bedenken van plannen.  Vergaderingen van de MR gaan vaak over het beleid van de school. De MR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en de data staan in de schoolkalender vermeld. 

De medezeggenschapsraad van de Ludgerschool bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. Zij zitten een termijn van drie jaar en zijn daarna een keer herkiesbaar. De oudergeleding van de MR is gekozen door de ouders van de kinderen op school, de personeels geleding is gekozen door (en uit) het personeel. 

Waar de medezeggenschapsraad mee moet instemmen ligt vast in de wet. Zo moet de MR zich bijvoorbeeld uitspreken over de hoogte van de vrijwilige ouderbijdrage, de schoolgids en de manier waarop tussenschoolse opvang wordt geregeld. Recent heeft de overheid besloten dat de MR ook instemmingsrecht heeft op de hoofdlijnen van de begroting van de school. 

Over andere onderwerpen heeft de MR een adviesrecht. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vakantieplanning of een verbouwing van de school. 

Contact

Heb je vragen over de medezeggenschapsraad of wil je met een MR-lid praten over de gang van zaken binnen de school, dan kun je altijd contact opnemen met een van de leden. Mail naar het e-mailadres van de MR, we nemen zo snel mogelijk contact met je op:

mr.ludger@ksu.nl